Oppdatering av Grus- og Pukkdatabasen i Røros kommune med data tilrettelagt for arealplanlegging og ressursforvaltning

I et treårig samarbeidsprosjekt med Sør-Trøndelag fylkeskommune oppdaterer og ajourfører NGU Grus- og Pukkdatabasen i fylket. Samtidig vurderes de enkelte forekomstene etter hvor viktige de er som en framtidig ressurs for byggetekniske formål og det utarbeides nye ressurskart for sand, grus og pukk. Til tross for mange forekomster og store totale volum har Røros kommune begrensede mengder sand og grus for bruk til veg- og betongformål. 28 forekomster av ialt 44 er volumberegnet til samlet å inneholde 81 mill.m3. Av dette er 35 mill.m3 beregnet som utnyttbart til byggetekniske formål. 27 mill.m3 finnes i de forekomstene som er vurdert som meget viktige og viktige i en framtidig forsyning av byggeråstoff. Flere av forekomstene har verneverdi som kvartærgeologiske naturdokumenter, og gjør at bare 4.8 mill.m3 sand og grus er tilgjengelig for uttak. Med et årlig forbruk tilsvarende det som blir tatt ut idag, vil likevel sand- og grusressursene i disse forekomstene vare i ca. 100 år. 12 Kvitsanden er i dag den viktigste forekomsten i kommunen, og har vært det sentrale forsyningsområdet for alle typer byggeråstoff gjennom mange år. Det er viktig at de massene som fordeles kan tas ut fra denne viktige ressursen benyttes til veg- og betongformål som krever god kvalitet, og ikke brukes som fyllmasse. 29 Sevatdalen synes å inneholde masser egnet både til veg- og betongformål, og kan bli et nytt sentralt uttaksområde i kommunen. For å hindre lange transporter er det viktig at det også finnes lokale uttaksområder rundtt om i kommunen som kan forsyne nærområdene med masser. Det blir ikke produsert pukk fra fast fjell i kommunen. Et pukkverk vil imidlertid være med på å forlenge levetiden for sand- og grusforekomstene. En forutsetning er at man finner et egnet uttaksområde som også tilfredsstiller kravene til vegformål med den trafikkbelastning som er i distriktet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.029
Page number:
65
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport