Oppdatering av Grus- og pukkdatabasen i Finnmark fylke

Sommeren 2008 ble det startet en oppdatering av de viktigste grus- og pukkforekomstene i utvalgte deler av Finnmark fylke i samarbeid med FeFo (Finnmarkseiendommen). Siktemålet var dels å etablere en oppdatert ressursoversikt til bruk i arealplanlegging, dels å prioritere forekomster (løsmasser og pukk) som det er naturlig å utnytte kommersielt av FeFo (større forekomster med sentral beliggenhet og god kvalitet). I tillegg var det naturlig for NGU å gjennomføre generell feltbefaring knyttet til periodisk vedlikehold av Grus- og pukkdatabasen i fylket. Ved utgangen av 2009 var det gjennomført feltbefaring og kartlegging i alle kommuner med unntak av Loppa, Målsøy og Nordkapp. Disse skal befares i 2010. Denne rapporten gir en samlet oversikt over resultatene fra undersøkelsen, med prioritering av forkomster innenfor den enkelte kommune. Der det er gjort mer detaljerte undersøkelser er resultatene presentert under den aktuelle kommunen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2010.003
Page number:
23 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Oppdatering av grus og pukk i Finnmark
Project nr:
268021
Fylke:
Finnmark