Områder i Norge med naturlig høyt bakgrunnsnivå (over normverdi) - betydning for disponering av masser

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har, basert på eksisterende geokjemiske data fra berggrunn og løsmasser, angitt hvor i Norge det naturlige bakgrunnsnivået for arsen (As), kadmium (Cd), kvikksølv (Hg), krom (Cr), kobber (Cu), nikkel (Ni), bly (Pb) og sink (Zn) overskrider gjeldende normverdi. I berggrunnen er overskridelsene størst for krom, nikkel og arsen. Overskridelsene for krom og nikkel forekommer i vulkanske bergarter i Trøndelag og i Finnmark. Skiferbergarter kan ha forhøyet arseninnhold på Østlandet og i Rogaland. Berggrunnen er meget heterogen og det er vanskelig å angi nøyaktig avgrensning av områder med forhøyet bakgrunnsnivå. I løsmassene (flomsedimenter og morene) er det grunnstoffene krom, kobber, arsen og bly som overskrider normverdiene. Forhøyet innhold av krom opptrer i Trøndelag og Finnmark. Arseninnholdet er forhøyet i Sunnhordland, Valdres, deler av Nordland og Varangerhalvøya. På Sørlandet er det mulighet for overskridelse av normverdien for bly. Geokjemi har en fraktal dimensjon som vii si at en kartlegging setter krav til et antall prøver, uavhengig av arealet som skal kartlegges. Det betyr at de landsdekkende datasettene som benyttes i denne rapporten vanskelig kan brukes til å bestemme bakgrunnsverdier i lokalt skala. NGU anbefaler at den lokale naturlige bakgrunnen bestemmes i de største byene, der det aller meste av massadisponering gjøres.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2011.035
Page number:
43
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Element med naturlig høye bakgrunnsnivå i Norge
Project nr:
341600