Odda - Kartlegging og overvåking av typelokaliteter for grunnvann med antropogen belastning

I perioden juni 2017 – oktober 2018 ble det gjennomført hydrogeologiske undersøkelser og kartlegging av grunnvannets kjemiske tilstand i grunnvannsforekomsten under Odda sentrum. Løsmassene i dette området domineres av elveavsetninger av sand og grus med stedvis betydelig mektighet. Grunnvannsforekomsten tilføres vann fra et stort nedbørsfelt i omliggende fjellområder samt fra elva Opo i flomperioder. Aktiviteter tilknyttet tidligere smelteverksindustri på forekomsten samt generell urbanisering utgjør den største potensielle belastningen på grunnvannsforekomstens kjemiske tilstand. Tidligere undersøkelser av jord i Odda har påvist stedvis betydelig grunnforurensing, spesielt på smelteverkstomten.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2019.017
Page number:
50
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Kartlegging og overvåking av typeforekomster for grunnvann
Project nr:
366500
Fylke:
VESTLAND