Nye Veier, E6 trasé Ranheim-Værnes. Bruksegenskaper til bergartsmateriale langs traséen

Nye Veier skal i løpet av 2019 starte utbygging av E6 Ranheim-Værnes. Materialtekniske analyser utført av NGU tilsier at kvaliteten for flere av bergartene som kan opptre langs vegtraséen kan være egnet til vegfundamentet (bære- og forsterkningslag). Det er lite sannsynlig at bergartsmaterialet vil tilfredsstiller kravene for tilslag i vegdekke med høy trafikkbelastning. I et notat fra Statens vegvesen angis at man kan forvente å kunne anvende ca. 25-30% av tunnelmassene fra Væretunnelen og 40% av massene fra Stavsjøfjelltunnelen til overbygningsmateriale ved vegbygging. Bergartene langs Helltunnelen og i vegskjæringer ved Homla holder dårlig kvalitet og ansees som uegnet til vegbygging.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2019.010
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Coop3 - Utvidelse for Nye Veier
Project nr:
362210
Fylke:
TRØNDELAG