Nye marine grunnkart i fiskeri-og havbruksnæringen - Fase 2

Bærekraftig verdiskapning og god forvaltning av naturressursene i kystsonen forutsetter at brukerne har tilgang til gode grunnlagsdata. Dette prosjektet har hatt som mål å bedre tilgangen til slike data, gjennom å gjøre ny detaljert sjøbunnsinformasjon tilgjengelig gjennom de elektroniske kartplottesystemene som brukes om bord i fartøyer. Ulike marine temakart, som så langt i praksis har vært forbeholdt forskning, forvaltning og større industribedrifter, kan da bli gjort tilgjengelige for praktisk bruk på havet. Temakart fra Astafjordprosjektet og MAREANO-programmet er nå tilgjengelige via det elektroniske kartplottesystemet Olex, som brukes i stor utstrekning innen fiskeri-og havbruksnæringen. Brukerne kan laste ned dataene over internett, og få opp detaljerte havbunnskart i styrehuset pa fartøyene. Kartene som nå er tilgjengelige viser detaljerte dybdeforhold, bunnhardhet (backscatter), ankringsforhold, biotoper, bratte skråninger, bunnfelling, bunnsedimenter, dannelse, gravbarhet og sedimentasjonsmiljø. Prosjektet har identifisert en rekke hindringer for at detaljert kunnskap om havbunnen kan tas i bruk av aktører innen fiskeri-og havbruksnæringen. Tekniske utfordringer er blitt Iøst i prosjektet. Formelle og forvaltningsmessige hindringer, i form av graderingsregime og disposisjons- og markedsrett for dybdedata, vii fremdeles kunne utgjøre hindre for at slike data tas i bruk i større utstrekning.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2013.037
Page number:
21 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Nye marine grunnkart - fase 2
Project nr:
330000
Fylke:
Troms