Ny brønnplassering Åsegg vannverk, Osen kommune

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Osen kommune foretatt grunnvannsundersøkelser i form av sonderboringer med enkle testpumpinger ved Åsegg vannverk. Hensikten med undersøkelsene var å finne årsaken til sand- produksjon i eksisterende brønner, finne ny brønnplassering og skaffe grunnlagsdata for dimensjonering av ny brønn. Tre sonderboringer viste store variasjoner i løsmassetype. Boringen lengst mot sør (like sør for produksjonsbrønn B) viste bare finsand med liten vanngjennom- gang, mens de to sonderboringene som ble utført nord for produksjonsbrønn A viste grus og sand under et lag med finsand. Testpumpinger av undersøkelses- brønner i disse borhullene ga mellom 0,5 og 4 l/s. Vannkvaliteten er preget av et ionerikt grunnvann med relativt høy pH og alkalitet og høyt innhold av kalsium (hardt vann), men også med for høye konsentrasjoner av jern og mangan. Innholdet av jern og mangan avtar mot dypet i begge borhullene. På grunnlag av de utførte undersøkelser anbefales en ny brønn ved borhull 3. Brønnen må dimensjoneres for bruk av nedsenkbar pumpe (min Ø165 mm). Ut fra vannkvaliteten bør brønnfilteret plasseres så dypt som mulig i brønnen, men en endelig filterplassering må gjøres på grunnlag av nedboringen av foringsrøret under brønnboring. Filteret bør være min. 4m langt og ha en lysåpning på 1 mm.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.130
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport