Norske kommuners bruk av grunnvann til vannforsyning

Oppgaver over bruk av grunnvann i vannforsyningen er innsamlet fra kommunenes tekniske etater, hovedsaklig ved hjelp av fylkeskontaktene i GiN-prosjektet. Alle kommunene i Norge er dekket, I dataene er det skilt mellom vannforsyn- inger med h.h.v. mer enn og mindre enn 100 personer tilknyttet (større/mindre vannverk). Nasjonalt forsynes 12,9 % av befolkningen med grunnvann (544 000 personer). Omlag like mange personer forsynes fra større grunnvannsverk som fra mindre grunnvannsverk. Det er en sterk tendens til at kommuner/regioner med mye spredt bosetting har høy forsyningsgrad av grunnvann. Høyest forsyn- ingsgrad finnes i noen fylker med store naturgitte grunnvannsmuligheter som Oppland, Hedmark og Buskerud. Dataene avdekker likevel at det er uoverens- stemmelse mellom grunnvannsbruk og forekomst av anvendelige ressurser i landet sett under ett. Det finnes derfor et betydelig potensiale for øket bruk av grunnvann.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.248
Page number:
57
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport