Nordkalottprosjektet. Delprosjekt geokjemi. Årsrapport 1982.

I 1982 ble det prøvetatt bekkevann, bekkesedimenter, bekketorv, bekkemose, morene og humus fra 40 000 km2 i Finland og 13 000 km2 i Norge. I Finland ble det også samlet inn etasjemose på alle prøvesteder og i Norge blekjord på utvalgte prøvesteder. Måling av bekkevannets pH og konduktivitet ble gjort under feltarbeidet. Ingen prøvetaking ble gjort i 1982 innenfor den svenske del av prosjektet. Til nå er enkeltprøver av bekkesedimenter og morene, og sammenslåtte prøver av bekkemose prøvetatt 1980-1981 analysert på opp til 26 grunnstoffer. De fleste elementer viser store regionale mønstre i sin geografiske fordeling. Som eksempler på resultater er vedlagt kart over Mo i bekkesedimenter, Cu i morene og Au i bekkemose. Oppfølging av anomalier oppnådd i forprosjektet har ført til påvisning av mineralisering av gull i Sverige og sink/bly i Finland.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1790 H
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark