Nordkalottprosjektet. Delprosjekt geokjemi. Årsrapport 1981.

Det er innsamlet 6 typer geokjemiske prøver (bekkevann, bekkesedimenter, bekkemose, bekketorv, morene, humus) fra 2841 prøvestasjoner i Finland, Norge og Sverige, arealer henholdsvis 40.000, 18.000 og 47.000 km2 i de tre land. Dekningsgraden varierer melleom 58% og 99%, bortsett fra bekkevann, som ble prøvetatt på alle prøvestasjoner i Finland og Norge, men utelatt i Sverige. De innsamlede prøver analyseres ved GF, NGU og SGU etter nærmere avtalt plan, slik at alle prøver av samme type analyseres på ett sted. Det er holdt 9 møter i prosjektet. Resultater er meddelt i 4 foredrag og 11 rapporter. Feltarbeidet fortsetter sesongen 1982.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1790 G
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark Troms