Natursteinsundersøkelser i Ljørdalen, Trysil kommune

Trysilsandstein dekker store arealer i Ljørdalen. Partier av ssandsteinen opptrer med en rødfarge som gjør den attraktiv med tanke på natursteinsdrift. Det finnes to nedlagte brudd på den røde sandsteinen i Ljørdalen (Skorabruddet & Steinbrottet), begge på Statskogs eiendom. Tilsvarende sandstein finnes bl.a. i Mongsbodarna i Sverige hvor firmaet Wasasten har en betydelig produksjon av naturstein. I Ljørdalen opptrer flere varianter av den røde sandsteine, men bare den lyse røde typen synes aktuell for drift. Omfattende rekognoseringer førte ikke til lokalisering av nye uttalssteder på Statskog eiendommer. Dette på grunn av den kraftige overdekningen i dalføret (>90% av arealet). Blokker av rød sandstein finnes imidlertid overalt, noe som indikerer at den kan ha større utbredelse enn tidligere antatt. Kvaliteten på steinen er noe forskjellig i de to bruddene, og den mest markerte forskjellen ligger i fargen, i Skorabruddet rød og Stenbrottet brunlig rød. I begge bruddområdene kan det være gode muligheter for produksjon av en lang rekke natursteinsprodukter: råblokk (for fasadeplater og gulvflis), bruddheller, kantstein, trappeheller, dekor murestein ute og inne samt til gravstøtter. Dette gjør at vi mener forekomsten kan danne grunnlag for ny drift. Etter et besøk i bruddområdet til Wasasten synes det naturlig å prioritere området i og rundt Skorabruddet. Dette med bakgrunn i kvalitetsmessige kriterier og beliggenhet (200 m fra riksveien). Skorabruddet er et lite prøvebrudd i en tilnærmet flattliggende lagpakke av sandstein, omgitt av mektige morenemasser mot nord og syd. Ved overflateundersøkelser er det derfor ikke mulig å fremskaffe dokumentasjon på mektighet eller utbredelse av den røde sandsteinen i området. Diamantboringer vil derfor ingå som en viktig del av en oppfølgende undersøkelse. Georadar eller seismikk er aktuelle metoder for å kartlegge mektigheten på mo

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2003.075
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Naturstein for Statskog
Project nr:
263364
Fylke:
Hedmark