Natursteinsundersøkelser i Egersund-Ogna anortositt-kompleks: Status våren 2003

I området mellom Egersund og Ogna opptrer partier av anortositt hvor feltspatkrystallene har en bestemt sammensetning som gjør at den får et fargespill, spesielt i blått. Dette fargespillet har gjort steinen svært attraktiv på det internasjonale markedet, på samme måte som larvikitten i Larvik-området. En rekke forekomster er påvist og to bedrifter har etablert seg i området. I samarbeid med Rogaland Fylkeskommune har NGU siden 2000 utført kartlegging av anortositten i Egersund-Ogna området med hensyn på natursteinspotensialet. Totalt er det nå kartlagt ca. 75 km2 i dette området. Dette har resultert i at det er påvist en rekke forekomster som er svært interessante med tanke på natursteinsdrift. De ligger alle innenfor et kjerneområde på 40 km2 som strekker seg fra Brusand i vest til stredet mot Eigerøya, sør for Hellvik, i øst. De påviste forekomstene har et potensiale for et uttak av anslagsvis 24 mill. kbm. stein av god kvalitet. Dette er et foreløpig anslag som ikke basert på detaljert kartlegging, men forteller med all tydelighet hvor viktige disse steinressursene er økonomisk sett. Det er derfor meget viktig at spesielt disse områdene ikke reguleres til andre formål, eventuelt at de avsettes nettopp til drift på naturstein. Det kan også være andre interessante forekomster vi ikke har avgrenset så langt, innen det som vi har definert som kjerneområde. På dette grunnlag anbefales det at innen hele kjerneområdet blir gjort detaljert kartlegging f området båndlegges til andre formål enn drift på naturstein.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2003.030
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland