Natursteinsundersøkelser av Tråkfjell porfyrgranitt, Bamble kommune, Telemark

Som et ledd i et samarbeidsprosjekt mellom NGU og fylkeskommunene i Vestfold. Telemark og Buskerud er det foretatt natursteinsundersøkelser av en porfyrgranitt i nordøstre del av Bamble kommune i Telemark. Forekomsten ligger rett sør for Rafnes og strekker seg over Tråkfjell. Porfyrgranitten er variabel. Vestlige deler av Tråkfjell består av mindre interessante blekrosa/grålige typer som synes uaktuelle som naturstein. En mer attraktiv rapakivigranitt-lignende type som er jevnt rød og grovkornet, opptrer fra hovedtopp-partiet og østover På Tråkfjell forekommer den sonevis i veksling med de bleke garnittvariantene, mens østligste del av intrusivet er mer ensartet og består nesten utelukkende av den røde typen. Natursteinspotensialet synes imidlertid begrenset også for denne varianten, fordi porfyrgranitten over det aller meste virker for mye oppsprukket til å kunne gi kommersielle blokkstørrelser. Videre kan bergarten ha en nokså velutviklet foliasjon, og det er muligheter for at denne kan redusere steinens styrke. En alternativ anvendelse som murestein anses ikke som særlig aktuell, da foliasjon og oppsprekning ikke er av en sådan art at bergarten naturlig splitter i rektangulære stykker. Vi anbefaler ikke videre natursteinsundersøkelser av Tråpkfjell porfyrgranitt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.005
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark