Naturstein på Senja i Troms fylke

Natursteinspotensialet på Senja ble undersøkt gjennom feltbefaringer og kartlegging i 2000 og 2001. I samme periode ble blokkuttak utført innenfor utvalgte områder Med unntak av amfibolittene ved Baltsfjord, er det få forekomster på Senja som peker seg ut som interessante natursteinsprosjekter. Dels er det ikke påvist bergarter som er av stor markedsmessig interesse, dels er forekomstenes kvalitet og egnethet til uttak begrenset. Natursteinsundersøkelsene har i denne omgang omfattet forekomster av amfibolitt, migmatittgneis, granitt, gabbro og pyroksenitter. Størst muligheter ligger innen utnyttelse av amfibolitt ved Baltsfjorden. Mer usikker er utnyttelse av migmatittgneis granitt og gabbro. For Baltsfjord-amfibolitten indikerer resultatene at den utnyttbare delen av forekomsten utgjør en begrenset ressurs og neppe kan drives som en selvstendig enhet. Ingen av pyroksenittene i området Husøydalen - Baltsfjord synes å ha volum eller homogenitet tilstrekkelig eller godt nok for uttak.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.054
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms