Naturlige konsentrasjoner av hoved- og sporelementer i noen grunnvannstyper i norsk fast fjell

28 grunnvannsprøver er hentet fra borebrønner i fast fjell i Trøndelag, Hvaler og andre deler av Oslofjord. En klar sammenheng mellom mange kjemiske parametre og litologi/geografisk lokalisering er påvist. Parametre som Rn, U, Th, Si, Al, Fe, Na, Cd, Cu, Zn, Cr, V, F, Cl, SO4=, Y, Be, Mo, Bi, La, ledningsevne, Rl, Zr, Pb og B har høyeste konsentrasoner i Iddefjordgranitten ved Hvaler, mens Ca, Mg, Sr, Rb, Cs, pH og alkalitet har høyeste verdier i Trøndelag. Flere parametre overskrider drikkevannsnormer på Hvaler inkl. Rn, U, F, Na, Fe og muligens Al. Målte verdier samsvarer overaskende bra med Nederlandske "A" verdier (med unntak av F), men det advares allikevel mot ukritisk bruk av "normer" utviklet i land med andre bergarter enn Norge.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
93.126
Page number:
52
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport