Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet

Norges geologiske undersøkelse (NGU) samarbeider med Jernbaneverket om å kartlegge hvilke miljømessige utfordringer man står ovenfor med tanke på ballastmassene jernbanen ligger på. Som en del av dette er NGUs flomsedimentdatabase blitt brukt til å angi forventet innhold av arsen og tungmetaller i løsmassene langs de forskjellige banene. Rapporten viser at nivåene av arsen og tungmetallene kadmium, kobber, krom, nikkel, bly og sink varierer mellom de ulike jernbanestrekningene. Nivåene av arsen og kadmium ligger rundt SFTs normverdi for mest følsomt arealbruk, mens de resterende tungmetallene viser betydelig lavere nivåer. Det oppsummeres med at man i stor grad unngår tilførsel av arsen og tungmetaller fra pukk hvis man bruker pukk fra nærmeste pukkverk. Rapporten gir i tellgg en oversikt over hvordan Jernbaneverket skal forholde seg til regelverket når det gjelder høye naturlige nivåer av arsen og tungmetaller.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2007.010
Page number:
51 s.
Document type:
Rapport
Project:
Mindre oppdrag miljøkjemi
Project nr:
296000