Nasjonalt estimat på problemomfang og mengdeberegning for PCB i stående bygningsmasse i Norge

Et estimat over hvor mye PCB7 som kan finnes i stående bygningsmasse i Norge er gjort på bakgrunn av resultatene fra NGUs kartlegginger av PCB i bygningsmaterialer i Bergen, Drammen, Harstad, Kristiansand, Oslo, Porsgrunn, Tromsø, Trondheim, Stavanger, Svalbard og Ålesund i tidsperioden 2000 - 2008. 265 bygg i fastlands Norge (boligblokker, skolebygg og næringsbygg) satt opp i perioden 1946-1980 er undersøkt for innhold av PCB i utvendige fasader. 29 % av byggene har PCB-holdige fasader. Dataene indikerer at det er flere PCB-bygg på Vestlandet enn i de øvrige landsdeler. 100 bygg på Svalbard fra norske og russiske bosetninger er underøkt. 56 % av disse byggene har PCB-holdige fasader. Basert på enkle antagelser om bygningsstørrelse, egenvekt til materialer, gjennomsnittskonsentrasjoner av PCB7 og antall bygninger innenfor gitt tidsperiode (1946 - 1980) er det gjort beregninger som viser at det i stående norske bygninger kan finnes 42 tonn PCB7 i ytre fasade. Dette tilsvarer omtrent 100 tonn PCB-total. Estimatene omfatter ikke andre byggtyper som for eksempel militæranlegg, fjøs, siloer, borerigger, bruer, demninger, svømmebasseng, trafoer og andre typer konstruksjoner som også kan inneholde PCB i maling/puss/betong. Maling utpeker seg som den viktigste kilden til PCB i den stående bygningsmassen, og vil også representere den største spredningsfare ved forvitring og avflassing. Det er påvist PCB i innendørs maling i 19 av 50 studerte bygninger fra byene Drammen, Kristiansand, Porsgrunn, Stavanger og Ålesund fra 2008, og i 7 av 12 undersøkte russiske bygg på Svalbard. Det foreligger ikke et godt nok empirisk grunnlag for å estimere mengden av PCB innvendig i norske bygg. Bruk av PCB innvendig bør følges opp. PCB-holdige fugemasser ble påvist i 8 av 23 undersøkte bygg. Det er estimert at jord inntil 2 meter fra husfasadene i "PCB-bygg" inneholder 0,4 tonn PCB7, eller 1,0 tonn PCB- total.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2008.080
Page number:
18 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
PCB i stående bygningsmasse
Project nr:
323900