Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) - forundersøkelse

Denne rapporten er en forundersøkelse knyttet til arbeidet med å etablere en Nasjonal database for grunnundersøkelser i Norge. Det finnes en mengde ulike typer data fra grunnundersøkelser, bl.a. informasjon fra alle typer boringer i undergrunnen, eksempelvis grunnvannsboringer/energibrønner, fjellboringer og geotekniske undersøkelser. En nasjonal grunnundersøkelsesdatabase vil gi en samlet oversikt over hvilke undersøkelser som er utført, og gi effektiv tilgang til data. I tillegg til å være nyttig som verktøy i planlegging og utbygging, vil rask tilgang til data være avgjørende i forbindelse med beredskap ved ulykker/naturskade. Informasjon om hvor undersøkelser er utført vil kunne minske behovet for nye undersøkelser knyttet til planlegging og prosjektering, og hindre dobbeltarbeid. Hvilke data som bør være offentlig tilgjengelige og hvilke det skal være mer begrenset adgang til, vil kunne bli styrt av avtaler mellom aktuelle parter/interessenter. Bruk av konseptuelle modeller basert på standarder vil danne grunnlaget for utviklingen av den mer systemavhengige (logiske) modellen, samt innhold på dataleveranser og distribusjonsformater i brukerløsningen. Forundersøkelsen har sett på mulighetene for å utrede, utvikle og implementere en nasjonal database for grunnundersøkelser ved NGU. Arbeidet med databasen vil i første omgang fokusere på geotekniske undersøkelser siden dette utgjør en stor del av grunnundersøkelser, og fordi en nasjonal SOSI-standard for geovitenskapelige/geotekniske undersøkelser allerede er utviklet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2012.054
Page number:
44
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Nasjonal database for grunnundersøkelser
Project nr:
350210