Mulig gruinnvannsforsyning fra fjell til Rødven vassverk, Rauma kommune

Rødven vassverk har en utilfredsrtillende vannkvalitet. NGU utførte i 1997 grunnvannsundersøkelser i løsmasser med negativt resultat (NGU Rapport 98.056). Den foreliggende rapporten tar for seg grunnvannsmulighetene fra fjellbrønner etter gjennomgang av bakgrunnsmateriale samt VLF-målinger og hydrogeologisk befaring i Rødven. Den tilsynelatende lite oppsprukne berggrunnen i Rødven kombinert med de svake VLF-anomaliene som ble registrert, antyder at det kan bli vanskelig å oppnå den ønskete kapasiteten på ca. 6 000 l/t fra borebrønner i fjell. Det ble likevel tatt ut 6 mulige boreplasser. Dessuten ble en naturlig kilde vurdert. Det anbefales at kilden søkes utbedret, og at det prøvebores ved to av borelokalitetene. Resultatene av dette bør avgjøre om prosjektet skal videreføres.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.148
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport