MINN - Mineralressurser i Nord-Norge. Statusrapport pr. 31.12.2012

MINN - NGUs program for kartlegging av mineralressurser i Nord-Norge startet i januar 2011 etter at NGU fikk en ekstrabevilgning på 25 mill. NOK for 2011 over Statsbudsjettet, og med Iøfte om tilsvarende årlig beløp ut 2014. Sluttrapportering og publisering av resultatene forventes å fortsette også i 2015. Målet med programmet er å få fram geofysiske, geologiske og geokjemiske grunnlagsdata som er en nødvendig basis for industrien for påvisning og utvikling av forekomster av metalliske og andre mineralske råstoffer. Resultatene fra programmet formidles fortløpende gjennom NGUs nettsider og andre kanaler. Formålet med denne statusrapporten er å gi en oversikt over undersøkelsene som er utført innenfor programmet de to første årene og å skissere planene for de kommende årene. MINN-programmets regnskap for 2011 of 2012 viser totale kostnader på nær 62 mill. NOK, hvorav NGU bidrar med nær 12 mill. NOK over sitt ordinære budsjett.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2013.016
Page number:
66 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
MINN - administrasjon
Project nr:
338300