Mineralske ressurser og vindkraft

Norges geologiske undersøkelse har på oppdrag fra NVE laget en rapport som belyser hvilke virkninger vindkraft på land i Norge kan ha for mineralske ressurser og hvilke forhold man må ta hensyn til. I rapporten er tilgjengelige planer, dokumenter og annen litteratur gjennomgått for å vurdere hvordan mineralske ressurser er omhandlet i forbindelse med allerede eksisterende vindkraftprosjekter nasjonal og internasjonalt. Prinsipper rundt verdisetting av mineralske ressurser, prospekter og forekomster er beskrevet amt tilgang til NGU sine databaser. Alle arealinteresser bør behandles på likt grunnlag. For å sikre at dette behandles riktig for mineralske ressurser bør Direktoratet for mineralforvaltning på listen av høringsinstanser i alle utbyggingsprosjekter for vindkraft. I en tidlig planfase bør NGU’s kart og data bør brukes som grunnlag for å få oversikt over om det er arealer og verdivurderinger en bør ta hensyn til ved vindkraftutbygging.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2018.008
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Små oppdrag byggeråstoffer 2016-2020
Project nr:
337100