Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

NGU har undersøkt mulig avrenning av tungmetaller og PAH-forbindelser fra snødeponien i Ilabekken. Det ble innsamlet og utført kjemiske analyser på 37 vannprøver, 3 jordprøver og 15 sedimentprøver. Alle prøver ble analysert for innholdet av uorganiske forbindelser og i 1 jordprøve og 9 sedimentprøver ble innholdet av 16 PAH-forbindelser bestemt. Innholdet av PAH-forbindelser er lavt. Innholdet av metaller i sedimentene er lave og klassifiseres hovedsakelig som ubetydelig forurenset iht "Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann" (SFT 97:04). Jordprøver fra snødeponiet har lavere innhold av metaller enn det som er vanlig i Trondheim. Forhøyede aresenkonsentrasjoner skyldes sannsynligvis utfelling av jernoksider i bunnen av ravinen. Snødeponiet representerer en ubetydelig forurensningskilde av havnesedimentene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2004.041
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Mindre oppdrag miljøkjemi
Project nr:
296000