Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Grunnen i "rådhuskvartalet" består av et ca 2 meter tykt lag med byjord. Dette er masser som er en blanding av lokal mineraljord, rivningsmasser, ulike typer avfall, tilkjørt sand og forkullet materiale. Under byjorda ligger naturlige masser (vesentlig leire). Massene i "rådhuskvartalet"er moderat forurenset med bly, sink, polyaromatiske hydrokarboner (PAH) og polyklorerte bifenyler (PCB). Massene bør derfor ikke disponeres fritt. Sannsynligheten for å finne ytterligere forurenset masse i området er stor. Anslagsvis er 30% av byjordsvolumet i rådhuskvartalet moderat forurenset med bly, sink, PAH og PCB. Anbefalinger til videre undersøkelser og håndtering av forurenset jord fra rådhuskvartalet: - Etter at bygningene er revet, bør grunnen under bygningene kontrolleres for sitt eventuelle innhold av miljøgifter. - Basert på resultatene av denne undersøkelsen og neste arbeid under bygningene, kan det utarbeides en graveplan og et forslag til håndtering av forurenset jord. - Alternative håndteringsmåter kan være: Svakt forurensede masser kan gjenbrukes på byggeplassen Moderat forurenset masse deponeres på godkjent deponi - Tromsø kommune bør ta initiativ til å utarbeide en plan for håndtering av foruresnet grunn og sedimenter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.022
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms