Miljøstatus i Borgenfjorden

Det er gjennomført en analyse av miljøstatus i Borgenfjorden for å møte Vanndirektivets krav. Som støtte for analysen ble det gjennomført dybdekartlegging av 11,4 km2 av fjordens arealer, og kartlegging av sedimentforhold og strømforhold i fjorden. Data ble samlet inn med NGUs fartøy F/F Seisma i 2012. Bunnsedimentene er generelt slamholdige unntatt ved innløpet av Straumen, hvor man finner partier med grovere sedimenter delvis ført inn i fjorden med strømmen og delvis vasket ut av leira av bunnstrømmer. Det er indikasjoner på at strømsystemet er endret fra 1970-tallet, og det spekuleres i om det kan ha sammenheng med utfylling av sundet sør for Dundsøya og/eller naturlig erosjon i innløpet. I denne rapporten er miljøtilstand analysert basert på innholdet av utvalgte kjemiske stoffer i bunnsedimentene. I tillegg er bunnfaunaen i ulike områder av Borgenfjorden beskrevet, og den økologiske tilstanden er vurdert basert på faunasammensetning. Kjemisk sett er miljøstatusen for Borgenfjorden god. Både tungmetallanalysene og analysene av organiske miljøgifter viser at bunnsedimentene ikke er forurenset i henhold til Miljødirektoratets (Klifs) krav, og at innholdet av miljøgifter generelt har blitt lavere de siste tiårene. Økologisk sett virker fjorden også "frisk", bortsett fra områdene dypere enn ca. 20 m i indre basseng som har oksygensvikt i bunnvannet deler av året. Oksygensvikten er en naturgitt prosess og forholdene har trolig endret seg lite de siste 100 år.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2013.054
Page number:
104
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Miljøkartlegging Borgenfjorden
Project nr:
347800