Miljøkjemi og helse. Status pr. 01.02.91.

Rapporten gir en oppsummering av 1,5 års arbeid med NAVF-prosjekt 363.88/012 "Miljøkjemi og helse", der kommunevise rater for sykelighet av ulike typer kreft er sammenliknet med kommunevise verdier for geokjemisk sammensetning av løsmasser. Arbeidet er tidligere dokumentert i 9 fagrapporter ved NGU. Denne rapporten inneholder en oversikt over fagrapportene, hvilke metoder som er brukt og hvilke resultater arbeidet har gitt. Til slutt nevnes noen forslag til videre arbeid. Resultatene viser at vanligvis er det ingen samvariasjon mellom geokjemi og sykdom. I enkelte tilfeller er det imidlertid høye korrelasjoner mellom forekomst av kreft og visse elementer. Det er likevel ikke mulig på grunnlag av resultatene fra dette prosjektet å si om naturkjemi er en årsaksfaktor eller ikke.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.049
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport