Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Kong Karls Land-Bjørnøyrenna-transektet og Nordkapp-Sørkapp-transektet - MAREANO

På MAREANO-toktene med G.O. Sars i 2016 og 2017 ble det tatt sedimentkjerner for miljøundersøkelser på 14 prøvetakingsstasjoner, fordelt med 9 stasjoner på Kong Karls Land - Bjørnøyrenna-transektet (KKL- Br) og 5 stasjoner å Nordkapp - Sørkapp-transektet (Nk - Sk). Arsen (As) har konsentrasjoner tilsvarende moderat forurensing (Klasse III i Miljødirektoratets klassifisering for kyst og fjordsedimenter) på 11 av de 14 stasjonene (18 - 71 mg/kg sediment). To stasjoner har As-konsentrasjoner i Klasse II (15 - 18 mg/kg sediment), mens 1 stasjon har As-konsentrasjon i Klasse I (< 15 mg/kg sediment). Nikkel (Ni) har konsentrasjoner i overflatesedimentene i Klasse III (42 - 271 mg/kg sediment) på den nordligste stasjonen i KKL - Br, 6 stasjoner har konsentrasjoner i Klasse II (30 - 42 mg/kg sediment), mens 7 stasjoner er i Klasse I (< 30 mg/kg sediment). Bly (Pb) og sink (Zn) har konsentrasjoner i Klasse II på en enkelt stasjon, mens de øvrige 13 stasjonene har konsentrasjoner i Klasse I. For de øvrige metallene (kadmium (Cd), krom (Cr), kobber Cu) og kvikksølv (Hg)) er konsentrasjonene i Klasse I i overflatesedimentene. Barium er tilstede i relativt konstante konsentrasjoner på de to transektene. 137Cs er tilstede i lave konsentrasjoner i 2 av de 4 analyserte sedimentkjernene fra de to transektene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2018.001
Page number:
61
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
MAREANO-Miljødatabaser
Project nr:
311730