Miljøtekniske undersøkelser ved Skoddebergvatnet, Skånland kommune, Troms

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag for FBT - Harstad gjennom- ført miljøtekniske grunnundersøkelser ved Skoddebergvatnet. Hensikten med undersøkelsen var å klarlegge kilden/årsaken til den påviste oljeforurens- ningen, samt anslå mengden av olje som eventuelt lekker ut til Skoddebergvatnet På grunnlag av dette er behovet for aktive tiltak vurdert opp mot risikoen med å la oljeforurensningen ligge. Ved hjelp av magnetiske målinger og påfølgende graving har man ikke funnet en eventuell nedgravd tank, men det er påvist ulike typer metallavfall. PÅvist dieselforurensning i sedimenter og vann antas derfor å stamme fra spill på verkstedområdet. Kjemiske analyser viser at oljerelaterte hydrokarboner (THC) er påvist i 22 av de i alt 28 jordprøvene. Mengden THC varierer fra 17 til 16400 mg/kg tørr jord. I syv av prøvepunktene langs Bekk-2, er det påvist konsentrasjoner over nederlandske C-verdier (5000 mg THC/kg tørrstoff). I fire vannprøver ble det funnet THC hvor mengden varierte fra 0,2l til 15 mg/liter. Ut fra de påviste konsentrasjoner i jord er det beregnet at massene langs Bekk-2 trolig inneholder 600-1700 kg THC. I tillegg er det påvist mindre mengder THC langs Bekk-1. Det er også registrert olje i sedimentene i Skoddebergvatnet, men disse er ikke prøvetatt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.146
Page number:
84
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms