Miljøteknisk grunnundersøkesle i Jåttåvågen, Stavanger

Det er på oppdrag fra Hinna Park utført en miljøteknisk grunnundersøkelse for første byggetrinn i Jåttåvågen-utbyggingen. Første byggetrinn omfatter bl. a Teknologisenteret. Undersøkelsen er utført som et samarbeid mellom NOTEBY AS og NGU. Formålet med undersøkeslen har vært å foreta en detaljert kartlegging av beliggenheten av avfallsmasser i grunnen og avfallsmassenes utstrekning i området, samt å dokumentere forurensningstilstanden i stedegne masser og avfallsmasser. Avfallsmassene stammer fra den nedlagte kommunale fyllplassen som ligger like sør for det nå kartlagte området. Det største volum av masser (84 000m3) består av tilkjørt sand og grus amt stedegne marine sedimenter. Dusse massene har et lavt innhold av alle de analyserte miljøgifter, bortsett fra overflatejorden på steder hvor det har foregått sandblåsing. her er jordaa sterkt forurenset med metaller (bl.a. arsen, kobber, sink, bly, krom og tinn). den tidligere kommunale avfallsfyllingen strekker seg et stykke inn på det undersøkte arealet. Avfallsfyllingen (33 000m3) ligger under et 0,5 til 2,5 meter ykt lag med tilkjørte masser. Støyvollen er delvis bygget opp av avfall. Avfallsmassene er meget forurenset med sink, tinn, PCB og oljehydrokarboner. Massene er moderat forurenset med bly og kobber og svakt forurenset med aromatiske løsningsmidler og PAH-forbindelser. Forslag til tiltak: 1. Brukt blåsesand fjernes fra de øverste 5 cm av jorda i de østlige delene av de undersøkte området. 2.I forbindelse med fremtidig flytting av veien på sydsiden av støyvollen, bør det i samarbeid med Stavanger kommune graves en avskjærende grøft for oppsamling av sigevann fra den nedlagte kommunale avfallsfyllingen. Det bør etableres en miljøovervåkingsstasjon for kontroll av sigevannet 3. Avfallsmassene bør fjernes fra grunnen nord for den foreslåtte avskjærende grøft. 4. Avfallsmassene må leveres på et godkjent mottak for

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.039
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Mindre oppdrag miljøkjemi
Project nr:
296000
Fylke:
Rogaland