Miljøgeologi i Ørstafjorden. Del I. Sedimenttyper, mektighet og fordeling.

Det er utført refleksjonsseismiske målinger og prøvetaking i Ørstafjorden. Undersøkelsens hovedformål er miljøgeologisk kartlegging av fjordsystemet m.h.t. forurensningstyper og -mengder. I denne rapporten blir resultatene av den seismiske undersøkelsen presentert, mens sedimentundersøkelsene blir behandlet i en egen rapport. Overflatesedimentene i fjorden består av marine/glasimarine leirer, bunnmorene, randmorene og sand fra dagens delta. Randmorenen er dannet under eller noe etter den regionale deglasiasjonen i området. Maksimal mektighet av kvartære avsetninger i fjorden er drøyt 160 ms. Fjordsedimentene er hovedsaklig knyttet til tre basseng. Prøvetakingen ble for stor del gjort i de to indre av disse bassengene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.125
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport