Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Norskehavet, Finnmark og Barentshavet Øst - MAREANO

På MAREANO-toktene med forskningsfartøyene G.O. Sars og Johan Hjort i 2014 ble det tatt sedimentkjerner for miljøundersøkelser på fire prøvetakingsstasjoner i Norskehavet, fem stasjoner utenfor Finnmark og fem stasjoner i det sentrale Barentshavet (Barentshavet Øst). Tungmetall-, arsen-, barium- og tributyltinn-nivåene i overflatesedimentene (0-1 cm) er generelt lave, tilsvarende Miljødirektoratets tilstandsklasse I (bakgrunn) for fjord- og kystsedimenter. Barium finnes i lave konsentrasjoner i overflatesedimentene i Barentshavet Øst, mens det er større variasjoner i Ba-verdiene i de undersøkte sedimentene i Norskehavet. Nikkel (Ni) har en konsentrasjon tilsvarende moderat forurensning på stasjonen lengst inne i Varangerfjorden, nær grensen til Russland. Sedimentkjerner fra 8 av 14 stasjoner ble valgt ut for kjemisk analyse (hver centimeter i de øverste 15 cm og hver andre 1 cm prøve fra 16 cm nedover i sedimentkjernene), og seks av disse er datert med 210Pb og analysert for innhold av 137Cs. En av kjernene ble valgt ut for 14C-datering. 210Pb-dateringsanalysene supplert med 137Cs-analyser viser at det i Norskehavet, Finnmark og Barentshavet Øst er mulig å angi alder på sedimentene med rimelig sikkerhet. Dateringsresultatene vurderes å være av middels til god kvalitet. Lineære sedimentasjonsrater for de analyserte sedimentkjernene varierer fra 0,4 til ca. 1 millimeter/år, med høyest sedimentasjonsrate i Varangerfjorden (Finnmark).

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2015.038
Page number:
65+vedl.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
MAREANO-Miljødatabaser
Project nr:
311730