Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Finnmark, Nordland VI og Mørebankene - MAREANO

På MAREANO-toktene med G.O. Sars i 2011 og 2012 ble det tatt sedimentkjerner for miljøundersøkelser på prøvetakingsstasjoner utenfor Finnmark (3 stasjoner), Nordland VI (14 stasjoner), Mørebankene og Breisunddjupet (5 stasjoner), samt prøver fra fjordene innenfor Mørebankene for Miljødirektoratet (7 stasjoner). Tungmetall-, arsen- og tributyltinn-nivåene i overflatesedimentene (0-1 cm) er generelt lave, tilsvarende Miljødirektoratets tilstandsklasse I (bakgrunn) for fjord- og kystsedimenter, med unntak av enkelte stasjoner i Nordland VI som har Pb- og Ni-konsentrasjoner i tilstandsklasse II. Barium finnes i lave konsentrasjoner i overflatesedimentene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2013.041
Page number:
76+vedlegg
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
MAREANO - Miljødatabaser
Project nr:
311730