Miljøgeokjemiske data og dateringsanalyser fra Norskehavet og Tidligere Omstridt Område (TOO) - MAREANO

På MAREANO-toktene med forskningsfartøyene G.O. Sars og Johan Hjort i 2013 ble det tatt sedimentkjerner for miljøundersøkelser på prøvetakingsstasjoner i Norskehavet (19 stasjoner) og i det Tidligere Omstridt Område (TOO) i Barentshavet (10 stasjoner). Tungmetall-, arsen (As)-, barium (Ba)- og tributyltinn (TBT)-nivåene i overflatesedimentene (0-1 cam) er generelt lave, tilsvarende Miljødirektoratets tilstandsklasse I (bakgrunn) for fjord- og kystsedimenter. Barium finnes i lave konsentrasjoner i overflatesedimentene i TOO, mens det er større variasjon i BA-verdiene i de undersøkte sedimentene i Norskehavet. Av sedimentkjernene fra de 29 stasjonene ble 15 valgt ut for kjemisk analyse, og 8 av disse er datert med 210Pb og analysert for innhold av 137Cs.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2014.025
Page number:
82+vedlegg
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
MAREANO-Miljødatabaser
Project nr:
311730