Metodikk for konsekvensanalyse av fjellskred

Denne rapporten beskriver NGUs metodikk for konsekvensanalyse av fjellskred, utviklet som del av den nasjonale kartleggingen av ustabile fjellpartier som NGU utfører på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE). Innenfor dette prosjektet ble det utviklet og testet ulike metoder som avdekker mulige konsekvenser av et fjellskred. Dette omfatter fem hovedtrinn: 1) vurdering av volumet til et ustabilt fjellparti, 2) beregningen av mulig utløpsområde, 3) vurdering av mulige sekundærvirkninger som flodbølger eller 4) oppdemning, og til sist 5) en analyse av antallet personer som oppholder seg i fjellskredfareområdet og kan miste livet under en skredhendelse. Dette antallet brukes etter hvert i en kvalitativ fare- og risikoklassifisering av det ustabile fjellpartiet, som er grunnlag for en kvantitativ fareklassifisering iht. TEK-10, utført av NVE. Ulike metoder med ulik detaljeringsgrad ble utviklet eller anvendt i hvert av disse fem trinnene. For å redusere kostnader brukes enkle vurderinger i en første fase av undersøkelser av et ustabilt fjellparti, mens detaljerte modelleringer er forbeholdt ustabile fjellpartier som har middels til høy faregrad og risikograd iht. NGUs tilnærming for systematisk kartlegging av ustabile fjellpartier.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2016.047
Page number:
67
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Metodikk for konsekvensanalyser av fjellskred
Project nr:
351400