Metoder for kvalitetsvurdering av sand, grus og knust fjell til byggtekniske formål med hovedvekt på fallprøven. Litteraturstudie.

Rapporten bygger på en gjennomgåelse av tilgjengelig litteratur om kvalitetsvurderende laboratoriemetoder for naturlig veimaterialer, og det meste av rapporten omhandler Fallprøven (Swedish Impact Test). Andre metoder er også vurdert. Dette gjelder Los Angelesmetoden, Aggregate Crushing Test (modifisert), Abrasjonsmetoden (Statens Vegvesen) og Våtnøtningsmetod i planetomrørare (våtslitasje). Rapporten beskriver hvilke faktorer som påvirker Fallprøvens sprøhetstall og metodens egnethet for kvalitetsvurdering, og konklusjonen er at Fallprøven ikke tilfredstiller kravene til lavt standaravvik og pålitelighet som det er rimelig å stille. Det er for tiden ikke aktuelt å skifte ut Fallprøven til fordel for andre metoder. Best overenstemmelse mellom to laboratoriemålinger og feltresultater blir oppnådd når materialene undersøkels med to relevante metoder parallelt. For materialene til asfaltdekker viser bruk av Fallprøven sammen med Abrasjonsmetoden gode resultater. For bærelagsmaterialer anbefales det å kombinere Fallprøven med Los Angelesmetoden, men her er bakgrunnsmaterialet noe usikkert. For tilslag til betong er det ikke kommet fram noen opplysninger om at verken statisk eller dynamisk knusing er egnede laboratoriemetoder til forutbestemmelse av betongens endelige trykkstyrke.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1633/12
Page number:
99
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport