Maringeologiske undersøkelser i ytre Fosen.

Rapporten bygger på lettseismiske data og bunnprøver som ble innsamlet i årene 1978 og 1979. Dataene ble innsamlet i Stjørnfjorden, Grandevika, Bjugnfjorden og Valsfjorden i ytre Fosen. I rapporten er løsmassefordelingen i området vist, foruten at mektigheten av løsmassene er angitt i utvalgte punkter. Videre er en del kvartærgeologiske forhold beskrevet, dette gjelder blant annet en israndavsetning ytterst i Stjørnfjorden, gassholdige sedimenter, spor etter ras, store mektigheter med leire osv.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1335/6
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport