Maringeologisk kartlegging av norske havbunnsområder (MGK). Statusrapport for 1991.

Etter en forprosjektfase i 1989/90, hvor det både ble laget en referansedata- base over tidligere undersøkelser og utarbeidet en plan for maringeologisk kartlegging av øvre lag innen norske havvbunnsområder, startet selve gjennom- føringen av MGK-planen i 1991. Denne statusrapporten gir referanse til inn- samlede geologiske data fra Skagerrak, og summerer arbeidsopplegget i 1991 mhp - valg av geofaglige problemstillinger og deres nytteverdi - foreløpige resultater - erfaringer fra geofaglig og praktisk samarbeid mellom ulike etater, institu- sjoner og firma.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.170
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport