Marine grunnkart i Sør-Troms. Rapport om biotopmodellering

Denne rapporten oppsummerer arbeidet med framstilling av et kart over marine biotoper i Sør-Troms. Med biotopkartet er det nå utarbeidet 8 forskjellige marine grunnkart i Astafjordprosjektet fase II og III (www.astafjordprosjektet.com). Marine grunnkart gir grunnleggende, stedfestet informasjon om sjøbunnen presentert på en slik måte at informasjonen kan legges lag på lag. En biotop er et område med en bestemt sammensetning av plante-og dyrearter som lever under ensartede miljøforhold. Kartet er basert på biologisk informasjon fra videoobservasjoner, og utbredelsen til biotopene er beregnet ved hjelp av statistisk modellering. I modelleringen brukes informasjon om blant annet dybdeforhold, terreng, bunnsedimenter, landskap, bunnstrøm og temperatur til å finne områder med samme forhold (biotoper) som der videoobservasjonene er gjort. Kartet viser den mest sannsynlige utbredelsen av viktige biotoper i Sør-Troms, og gir dermed et bilde av hvor vi bør finne de vanligste plante-og dyreartene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2012.070
Page number:
31
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Marine grunnkart Sør-Troms
Project nr:
334500
Fylke:
Troms