Vurdering av kartlegging i MAREANO

MAREANO har gjennomført en vurdering av opplegget for kartlegging av geologi og biotoper. Innledningsvis beskrives metodene som brukes. Treffsikkerhet (konfidens) for geologiske kart og biotopkart er grundig behandlet. Brukerbehov innen forvaltning og næring beskrives. Ulike strategier for plassering av målepunkter diskuteres, og rapporten munner ut i forslag til konkrete tiltak.

Rapporten er utarbeidet i samarbeid mellom NGU, HI og Kartverket, med viktige innspill fra direktorater og næringsorganisasjoner

Download publication

Available:
Åpen
ISSN:
2387-3515
Document type:
Rapport
Publisher:
NGU