MAREANO 2010 - miljøgeokjemiske resultater av overflatesedimenter fra områder utenfor Finnmark, Troms III og Nordland VI

På MAREANO-toktene med G.O. Sars i 2010 ble det tatt sedimentprøver for miljøundersøkelser på prøvetakingsstasjoner i havområdene utenfor Finnmark (3 stasjoner), Troms III (17 stasjoner) og Nordland VI (4 stasjoner). Sedimentene er analysert for innhold av følgende tungmetaller: bly (Pb), kadmium (Cd), kobber (Cu), krom (Cr), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), sink (Zn) og elementene arsen (As) og barium (Ba) Tributyltinn (TBT) i overflatesedimenter ble analysert på 4 prøvetakingsstasjoner. Tungmetall-, arsen- og TBT-nivåene i overflatesedimentene (0-1 cm) er generelt lave, tilsvarende Klima- og forurensningsdirektoratets (Klifs) tilstandsklasse 1 (bakgrunn) for fjord- og kystsedimenter. Barium finnes i lave konsentrasjoner i overflatesedimentene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2011.052
Page number:
22 s. + ve
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
MAREANO
Project nr:
311700