MAREANO 2009 - miljøgeokjemiske resultater fra Eggakanten, Tromsøflaket og Nordland VII

På MAREANOs høsttokt med G.O. Sars i 2009 ble det tatt sedimentprøver for miljøundersøkelser på 5 prøvetakingsstasjoner på Eggakanten, vestlige del av Tromsøflaket og dyphavssletten i Nordland VII. Sedimentene ble analysert for innhold av følgende tungmetaller: bly (Pb), kadmium (Cd), kobber (Cu), krom (Cr), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), sink (Zn) og elementene arsen (As) og barium (Ba). Tributyltinn (TBT) i overflatesedimenter ble analysert på 3 prøvetakingsstasjoner. Tungmetallnivåene i overflatesedimentene (0-1 cm) er generelt lave, og ligger i Klima-og forurensingsdirektoratets (Klif) tilstandsklasse I for fjord-og kystsedimenter med unntak av Pb og Ni på stasjon R488 fra dyphavssletten i Nordland VII. Både Pb og Ni er i Klif tilstandsklasse II for kyst-og fjordsedimenter på denne lokaliteten. Tributyltinn (TBT) er ikke påvist i overflateprøvene (0-2 cm) fra 3 utvalgte stasjoner fra Tromsøflaket og Nordland VII. Det ble gjennomført 210Pb dateringsanalyser på 3 sedimentkjerner fra henholdsvis Tromsøflaket og Nordland VII. Bare en av disse sedimentkjernene, R488 (Nordland VII) hadde Pb210-data, som ga kvalitetsmessig akseptabel sedimentasjonsrate på 1,0 millimeter pr. år. Den andre stasjonen fra Nordland VII, R479, har en beregnet høy sedimentasjonsrate på 3,2 millimeter pr. år, som anses for å være lite sannsynlig. Den tredje 210Pb analyserte sedimentkjernen fra R474 ga ikke noen beregnet sedimentasjonsrate grunnet uvanlige 210Pb data ned gjennom sedimentkjernen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2010.063
Page number:
36 s. + ve
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
MAREANO
Project nr:
311700