MAREANO 2009 - miljøgeokjemiske resultater fra Eggakanten

12009 ble det tatt sedimentprøver for miljøundersøkelser på 12 prøvetakingsstasjoner på MAREANO-tokt med F/F G.O. Sars på Eggakanten. Sedimentene ble analysert for innhold av følgende tungmetaller: bly (Pb), kadmium (Cd), kobber (Cu), krom (Cr), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), sink (2n) og elementene arsen (As) og barium (Ba). Tributyltinn (TBT) i overflatesedimenter ble analysert på 4 utvalgte prøvetakingsstasjoner. Tungmetallnivåene i overflatesedimentene er generelt lave, og havner i Klima-og forurensingsdirektoratets (Klifs) klasse I for fjord- og kystsedimenter. Tributyltinn (TBT) er ikke påvist i overflateprøvene (0-2 cm) fra 4 prøvetakingsstasjoner. 210Pb dateringsanalysene fra 4 prøvetakingsstasjoner viser at sedimentasjonsratene varierer fra 0,9 til 1,4 millimeter pr. år med størst sedimentasjonsrate på stasjon R406 på skråningen, mens det er litt lavere sedimentasjonsrate pa sokkelen, trolig et resultat av litt sterkere havstrømmer som reduserer avsetning av finstoff (leir og silt). Analyse av sedimentkjerner viser økte konsentrasjoner av Hg og Pb i den øverste delen av kjernene. Økte konsentrasjoner mot toppen av kjernene skyldes trolig langtransport forurensning fra antropogene kilder. Til tross for økte konsentrasjoner av Hg og Pb mot overflaten i disse kjernene, er nivåene innenfor Klifs klasse I forurensingsnivå for Hg og Pb. Hg øker fra et bakgrunnsnivå på ca. 0,0 I 0 ppm til ca. 0,030 ppm, og økningen starter fra 1940-tallet og 1950-tallet for de to 210Pb daterte sedimentkjernene fra skråningen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2010.016
Page number:
31 s. + ve
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
MAREANO
Project nr:
311700