Mareano 2008 - miljøgeokjemiske resultater fra havområdene utenfor Lofoten - Troms

I 2008 ble det tatt sedimentprøver for miljøundersøkelser på 18 prøvetakingsstasjoner på to Mareano-tokt med F/F G.O. Sars; 11 prøvetakingsstasjoner på skråningen på havdyp fra 853 m til 1936 m, 3 prøvetakingsstasjoner på sokkelen på havdyp fra 181 m til 240 m og 4 stasjoner i Andfjorden og Hadselfjorden når det var for mye vind og bølger for prøvetaking i åpen sjø. Sedimentene ble analysert for innhold av følgende tungmetaller: bly (Pb), kadmium (Cd), kobber (Cu), krom (Cr), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), sink (Zn) og elementene arsen (As) og barium (Ba). Tributyltinn (TBT) i overflatesedimenter ble analysert på 5 utvalgte prøvetakingsstasjoner. Tungmetallnivåene i overflatesedimentene er generelt lave, og havner i Klima- og forurensingsdirektoratets (Klifs) klasse I for fjord- og kystsedimenter med enkelte unntak når det gjelder Pb og Ni. Pb og Ni har på enkelte stasjoner nivåer i Klasse II (moderat forurenset). Tributyltinn (TBT) er registrert på to prøvetakingsstasjoner. Stasjon R301 på skråningen (1936 m) har 16 µg TBT/kg sediment, svarende Klifs klasse 3 (betydelig forurensing), mens stasjon R291 fra Hadselfjorden hadde 2 µg TBT/kg sediment. En ekstra prøve på stasjon R301 er analysert for å sjekke om det høye TBT-nivået stemmer. Denne nye prøven og de tre øvrige prøvetakingsstasjoner hadde ikke målbar TBT (altså <1 µg/kg sediment). Vår foreløpige konklusjon når det gjelder stasjon R301 er at den høye konsentrasjonen kan skyldes partikler med TBT i en enkelt prøve på stasjon R301. Analyse av sedimentkjerner viser økte konsentrasjoner av Hg og Pb i den øverste delen av kjernene. Økte konsentrasjoner mot toppen av kjernene skyldes trolig langtransport forurensning fra antropogene kilder. Til tross for økte konsentrasjoner av Hg og Pb mot overflaten i disse kjernene, er nivåene likevel innenfor Klifs klasse I forurensingsnivå for Hg og klasse I til II for Pb. Hg øker fra et bakgrunnsnivå på 0,030 til 0,050 mg/kg sediment på stasjon R248 på skråningen og for Pb fra et bakgrunnsnivå på 13 mg/kg sediment til maksimalt 39 mg/kg sediment litt under toppen av kjernen. I mer grove sedimenter på sokkelen øker Hg fra et bakgrunnsnivå på ca. 0,015 mg/kg sediment til 0,030 mg/kg sediment litt under toppen av kjernen, mens Pb øker fra 5 mg/kg sediment til maksimalt 11 mg/kg sediment litt under toppen av kjernen. As øker mot toppen i noen sedimentkjerner. As-nivåene er imidlertid innenfor Klifs klasse I i alle sedimentkjerner, og økningen i toppen kan muligvis tilskrives kjemiske prosesser i sedimentene som fører til økning i de øverste cm.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2009.057
Page number:
31 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
MAREANO
Project nr:
311700
Fylke:
Troms Nordland