Mareano 2007 - miljøgeokjemiste resultater fra Troms II og Troms III

I 2007 ble det tatt sedimentprøver for miljøundersøkelser på 15 prøvetakingsstasjoner på to Mareano-tokt med F/F G.O. Sars. Det ble tatt prøver på Tromsøflaket, i Lyngenfjorden, Rebbenesdjupet (mellom Nordvestbanken og Malangsgrunnen), Malangsdjupet, Andfjorden, Gavelfjorden og Hola. Fjordområdene ble provetatt i perioder med dårlig vær, når det ikke var mulig å operere i åpen sjø. Resultatene viser at nivåene for tungmetaller i overflateprøvene er lave, svarende til SFT klasse I for fjord- og kystsedimenter med enkelte unntak. Litt høyere Pb-konsentrasjon (34,7 ppm) svarende til SFT klasse II er målt i overflateprøve sentralt på Tromsøflaket. Det ble registrert SFT klasse II nivåer for Ni i to overflateprøver samt Cr og Cu i en enkel prøve fra Lyngen. Dette skyldes trolig naturlige bidrag av henholdsvis Ni, Cr og Cu fra nærliggende mafiske bergarter i Lyngsalpene. 210Pb dateringsanalysene viser at sedimentasjonsratene varierer fra mindre enn 1 millimeter/år for prøvetakingsstasjoner på Tromsøflaket og i Rebbenesdjupet, mens det er registrert sedimentasjonsrater på 3.9 millimeter/år i Malangsdjupet og 4.8 millimeter/år i Andfjorden. De to førstnevnte stasjonene har lave sedimentasjonsrater, trolig på grunn av sterke havstrømmer, mens de to siste stasjonene er mer typiske sedimentasjonsområder. Økte konsentrasjoner av Hg og Pb i den øverste delen av kjernene fra Malangsdjupet og Andfjorden skyldes trolig langtransport fra antropogene kilder, som kullfyring for Hg sin del, og blyholdig benzin for Pb sin del. Til tross for økte konsentrasjoner av Hg og Pb mot overflaten i disse kjernene, er nivåene likevel innenfor SFT klasse I i forurensningsnivå.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2008.077
Page number:
29 s. + ve
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
MAREANO
Project nr:
311700
Fylke:
Troms