Måling av radioaktivitet langs veinettet i Kongsbergområdet.

Langs veinettet på kartblad Kongsberg og tilgrensede områder på nabokartblad, er det funnet 293 radioaktive anomalier; 1 meget sterk, 12 sterke, 83 middels og 197 svake anomalier. Av dette antall ligger 48 anomalier i alunskifre, og 11 av disse er sterke anomalier. I alunskifre ble det over en mektighet på noen dm målt 600-1225 i/s. Det sterkeste anomali som ble funnet er en thoriumanomali i ekeritt. Den er noen m2 stor og ligger øst for Senninggrøntjern på kartblad Drammen. Innenfor et lite område ble det målt 2500-15000 i/s. I ekeritten utenom er strålingen 200-400 i/s. I en grushaug bestående av en rød skiferbergart syd for Haug kirke ved Hokksund, ble det målt 1000 i/s. Grusen som kalles "rødstybb", brukes som banedekke på idrettsanlegg. Flere steder i det undersøkte området er alunskifer brukt til veidekke på skogsbilveier. Aktiviteten i veidekket varierer mellom 100-350 i/s. Måling av radioaktivitet fra helikopter over permiske eruptive bergarter i det sydlige Oslofelt anbefales.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.080
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport