Magnetiske totalfeltmålinger ved Klefstadlykkja talkgruve

Rapporten meddeler resultater fra magnetiske totalfeltmålinger ved Klefstad- lykkja talkgruve utført i 1979, 1980, 1982. Hensikten var å kartlegge mulig- hetene for eventuelle nye klebersteinfunn. Petrofysiske målinger på prøver fra området viser ingen klar forskjell i susceptibilitet mellom kleberstein og sideberg. Dette gjør det vanskelig å påvise områder som en med sikkerhet kan si inneholder kleberstein. De magnetiske målinger indikerer et sammenhengende anomalidrag mellom Klefstadlykkja- og Haugseter klebersteinsbrudd. Mulighetene for nye funn her synes gode, og diamantboring anbefales. For å klarlegge om området gjennom- skjæres av en forkastning anbefales seismikk. Videre anbefales magnetiske målinger i de tilstøtende områdene.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1709/G
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland