Magnetiske-elektromagnetiske prøvemålinger fra helikopter over Hjerkinn og Grimsdalen, Dovre

I forbindelse med helikoptermålinger over Nord-Gudbrandsdalen i 1979 ble to områder i Dovre kommune prøvemålt med helikopter EM og -mag. Områdene er tidligere delvis dekket med bakkegeofysikk og flymålinger, og formålet med prøvemålinger fra helikopter var å sammenlikne resultatene fra de forskjellige geofysiske måletyper. Det ble målt svært grovt med ca. 500 m profilavstand, med 200 fots målehøyde, og det ble benyttet vanlige oppfotograferte topo- grafiske kart i målestokk 1:20 000 som navigasjonsgrunnlag. På grunn av en feil ved det digitale måleutstyret i helikopteret ble bare analog registrering av målingene benyttet, og de fremkomne magnetiske kartene er derfor digi- talisert fra analoge registreringer og tegnet på NGU's Calcompplotter. EM- kartene er tegnet for hånd på calcompplottede flylinjer.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1750/56A
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland