Logging av grunnvannsbrønner på strekningen Espa - Minnesund, Stange og Eidsvoll kommune

Jernbaneverket skal bygge dobbeltspor mellom Eidsvoll og Hamar. Langs Mjøsa i parsellen Minnesund – Kleverud/Labbdalen, ca 17 km, er det planlagt flere tunneler. Denne delen omfatter Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Loggingen er gjort på oppdrag av Jernbaneverket. I alt ble det sommer/høst 2011 logget 27 brønner. I tillegg var det logget 8 brønner høsten 2010. Brønnene var i daglig bruk så pumpe og slanger måtte trekkes opp før logging kunne utføres. Hensikten med loggingen var å kartlegge fjellkvaliteten langs deler av tunneltraseene med hensyn på stabilitet og vannproblematikk.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2012.037
Page number:
158
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Borehullslogging Eidsvoll - Labbdalen
Project nr:
337500
Fylke:
Hedmark Akershus