Logging av fem borehull ved Raudsand, Nesset kommune, Møre og Romsdal

NGU har gjort geofysisk borehullslogging i fem borehull like vest for tidligere Rødsand Gruber på Raudsand i Nesset kommune. Her planlegges et nasjonalt deponi for farlig uorganisk avfall. Avfallet tenkes lagret i store utsprengte fjellhaller. Vinteren 2016/2017 ble det boret i alt fem fjellbrønner i det aktuelle området. Hensikten med borehullsloggingen var å kartlegge fjellkvaliteten med hensyn på oppsprekking. Videre ville en undersøke om det var metalliske mineraler (jernoksider, sulfider) som kunne ha påvirkning på grunnvannskvaliteten. Parametre som ble logget var resistivitet i fjell, seismisk hastighet, magnetisk susceptibilitet, indusert polarisasjon, selvpotensial, total naturlig gammastråling, spektral gammastråling (ett hull), elektrisk ledningsevne i grunnvannet og temperatur. I tillegg er fire av brønnene logget med optisk televiewer for å kartlegge sprekker og geologiske grenser. Ved hjelp av optisk televiewer er også bergartenes foliasjon (fallretning og fallvinkel) bestemt i fire hull. Optisk televiewer gir i tillegg borehullenes forløp mot dypet. Det ble også utført strømningsmåling og vannprøvetaking i fire av borehullene for å kartlegge grunnvannets opptreden og kvalitet. Disse data rapporteres separat i egen rapport.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2017.020
Page number:
60
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Grunnundersøkelser deponi Raudsand
Project nr:
373900