Leirkartlegging i strandsonen i Troms. Kvartærgeologisk kart over Oksfjordhamn, Storvika og Leirbukt, Nordreisa kommune.

I samarbeid med Troms Fylkeskommune gjennomfører NGU et undersøkelsesprogramkalt "Geologisk fylkesprogram i Troms". Høsten 2000 startet programmet endetaljert løsmassekartlegging i strandsonen, en aktivitet som vil pågå i flereår. Tre mindre områder i Nordreisa kommune ble valgt ut: Oksfjordhamn, Storvikaog Leirbukt. det ble utført tradisjonell kvartærgeologisk feltkartlegging, medstøtte i refraksjonsseismikk og georadar-målinger på land, refraksjonsseismikkfra F/F"Seisma" i tilstøtende sjøområder. Undersøkelsene representerer førsttrinn i en mer fullstendig skredfarekartlegging, som ønskes utført på sikt.Hovedmålsetningen er å påvise og avgrense leirområder - både på land og i sjøen- hvor eventuelle leirskred vil kunne true bebyggelse, veger, havbruk m.m.Denne rapporten gir en kort kvartærgeologisk oversikt og nærmere omtale avløsmassene og skredspor i de tre områdene. Landhevningen etter siste istid harført gamle fjordbunnsområder opp til 60-70 m over dagens havnivå (den marinegrense). Marin silt og leire kan finnes nesten opp mot dette nivået. Storeområder med tykke leiravsetninger ligger i tilknytning til israndtrinn.Felles for de undersøkte områdene er at det ikke tyder på at det har gått storeleirskred i nyere tid, men det har gått enkelte skred for flere tusen år siden.Små utglidninger og setninger i overflatemassene skjer og bør holdes underoppsikt eller eventuelt undersøkes av geoteknikere.Kartene i denne rapporten er i første rekke ment å danne grunnlag forfremtidige geotekniske undersøkelser med avgrensning av eventuell kvikkleire,beregninger av stabilitet og nærmere vurdering av potensiell skredfare.Dessuten kan de kvartærgeologiske kartene være til hjelp ved ressursvurderingerog andre problemstillinger som berører naturgrunnlaget, bl.a. i kommuneplanensarealdel m.v.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.120
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms