Larvikittundersøkelser langs traséalternativ for ny E18 mellom Larvik og Langangen

Det er foretatt natursteinsundersøkelser langs foreslått trasé "Alternativ 3" for ny E18 mellom Larvik og Langangen. Tilgrensende områder ble kartlagt for å vurdere om veitraséen berører potensielt drivverdige forekomster av larvikitt. larvikitten har et relativt homogent utseende innenfor det undersøkte området, med lys grå egenfarge og fargespill i nyanser av lyseblått og sølv/bronse. Fargespillet er av moderat til svak intensitet. I dagens markedssituasjon betraktes ikke denne typen larvikitt som attraktiv nok for uttak, men den kan ha et potensiale som drivverdig ressurs i framtiden. Lignende varianter har vært brutt og enkelte kvaliteter av middels fargespillintensitet er også lønnsomme i dag. I tillegg til typen larvikitt er graden av oppsprekning vesentlig. Området inneholder flere forekomster av massivt, relativt "helt" fjell, hvor det synes mulig å ta ut blokkstein; de viktigste omfatter Rønningsås, Seterås, Damåsryggen mellom Pauler og Malerød, Ulås og Barlundås. Disse kan bli interessante som fremtidige driftsområder, dersom den aktuelle larvikittypen anses lønnsom. Mesteparten av disse forekomstene vil imidlertid gå tapt dersom traséalternativ 3 skulle bli en realitet, bl.a. pga. sikkerhetsavstand mellom brudd og vei, og inndrift fra sør. Sett fra et ressursgeologisk synspunkt er vår vurdering at jo nærmere dagens E18 traséen legges, jo bedre, slik at man minst mulig berører de massive kollene med mulige fremtidige natursteinsressurser. Det vil i nærmeste framtid bli tatt prøver for å lage polertte plater som kan testes i markedet og dermed gi et noe bedre svar på larvikittypens attraktivitet og potensiale.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.081
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
GEOS - Byggeråstoff i Vestfold, Telemark og Buskerud
Project nr:
288300